Ciklider.se

Ceratophyllum demersum

Hornsärv

Cerathophyllum demersum Foto: Michael Persson
Ceratophyllum demersum.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Ceratophyllaceae

Handelsnamn: Hornsärv

Växttyp: Stjälkväxt

Ursprung: Kosmopolit

Temperatur: 5 – 28 °C

pH: 6 – 9

Växthöjd: 20 – 100 cm

Tillväxthastighet: Snabb

Ljusbehov: Lågt

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Beskrivning

En växt som förekommer över stora delar av Afrika, inklusive Malawi- och Tanganyikasjön. Det är en mycket lämplig växt i tätbefolkade ciklidakvarier eftersom den är snabbväxande och kan ta upp stora mängder näringsämnen ur vattnet, vilket motverkar både alger och ämnen som är skadliga för fiskarna. Hornsärv kan antingen planteras i bottensubstratet eller användas som flytväxt. Som flytväxt är det en utmärkt vattenrenare i tillväxtakvarier för yngel där man ofta inte använder bottensubstrat, samtidigt bidrar den med gömställen och trygghet för ynglen.


Växten förökas genom toppning av växtstänglarna. Det kan vara svårt att få den att bli kvar när den planteras i bottensubstratet eftersom den saknar rötter, då kan hjälpmedel som en planteringsring användas. Hög tillväxt i såväl mjukt som hårt vatten och klarar ett stort temperaturspann.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia