Ciklider.se

Xenotilapia papilio

Büscher, 1990
Xenotilapia papilio
Xenotilapia papilio.
Foto: Niklas Olsson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe vilket är ett afrikanskt ord för fisk. Papilio är latin och betyder fjäril.

Handelsnamn och synonymer

Fjärilsxenotilapia.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter. Båda könen har en likartad färgteckning med beigefärgad kropp och gula fenor med mer eller mindre vitblå och svarta inslag. Den sydliga populationen vid Tembwe Deux har mer svart i ryggfenan än den nordliga vid Kanoni. Inga tydliga könsskillnader men hanarna växer snabbare och får en kraftigare kroppsbyggnad, hanen kan också ha mer distinkta färger.

Foder

Den naturliga födan söks och silas fram ur bottensedimentet och består huvudsakligen av små ryggradslösa djur, insektslarver och alger. Exempel på lämpliga foder i akvarium är räkmix, torrfoder och frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och ha så stor bottenyta som möjligt. En lämplig inredning består av ett finkornigt bottenmaterial med stora öppna sandytor avdelade med enstaka större stenar för att dela av revir.

Biotop

Lever i sten- och klippmiljöer som är täckta med sediment, vanligtvis i övergångszonen mot sandbottnar på djup ner till omkring 40 meter. Unga individer ses ofta i små grupper medan vuxna individer håller ihop i par.

Lek

Revir hålls ofta uppe på en sten eller klippa. Arten är parbildande och båda könen deltar aktivt i yngelvården. Honan munruvar den första tiden efter leken. Äggen kläcks efter 5-6 dygn och honan har kvar dem ytterligare 3-4 dygn innan hanen tar över, den totala ruvningstiden är omkring tre veckor. Efter frisläppandet hjälps båda föräldrarna åt under cirka två veckor att vakta ynglen och ta in dem i munnen vid fara. Kullstorleken varierar normalt mellan 8 och 15 yngel, i undantagsfall upp till 25 stycken.

Utbredning

Förekommer på den västra sidan av Tanganyikasjön mellan Tembwe Deux Kanoni i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Xenotilapia papilio är relativt fredlig mot andra arter så länge de inte påminner om varandra utseendemässigt. Mot andra individer av samma art och andra arter med ett liknade utseende kan den däremot vara rejält aggressiv, särskilt i samband med lek. Lämpligt sällskap är lugna och inte alltför aggressiva arter som håller till i den övre delen av akvariet. Arten är känslig för dålig vattenkvalitet så därför är det viktigt med regelbundna vattenbyten och bra filtrering.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia