Ciklider.se

Xenotilapia flavipinnis

Poll, 1985
Xenotilapia flavipinnis
Xenotilapia flavipinnis från Isanga.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Flavipinnis betyder med gula fenor.

Handelsnamn och synonymer

Gul sandciklid.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av små ryggradslösa djur och insektslarver som silas fram från bottenmaterialet. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever vid sandbottnar eller övergångszonen till klippor.

Lek

Parbildande biparental munruvare, det vill säga att båda föräldrarna hjälps åt med ruvning och yngelvård. Honan sköter ruvningen de första 7-12 dygnen innan hanen tar över, den sammanlagda ruvningstiden är 14-18 dygn. Kullstorleken varierar mellan 15 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön. Det finns ett flertal utseendemässigt olika geogafiska varianter.

Övrigt

Xenotilapia flavipinnis hålls bäst parvis, i större akvarier kan flera par hållas tillsammans. Bästa är att skaffa en liten grupp fiskar och låta dem para ut sig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia