Ciklider.se

Tilapia buttikoferi

Hubrecht, 1881
Tilapia buttikoferi.
Foto: Robin Hedström

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 40 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tilapia kommer från det afrikanska ordet thaipe (språket tswana) som betyder fisk. Buttikoferi efter den schweiziske zoologen Johann Büttikofer (1850-1927).

Handelsnamn och synonymer

Chromis buttikoferi, Tilapia ansorgii, zebratilapia.

Storlek

Hanar kan bli upp till 40 centimeter, honor blir inte mer än drygt 30 centimeter som mest.

Foder

I naturen är det främst en växtätare med även sniglar och små ryggradslösa djur finns med på matsedeln. Räkmix är ett lämpligt basfoder i akvarium, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter och vara 150 centimeter långt, men ett tvåmetersakvarium är att föredra. Det måste vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer företrädelsevis i större floder med sten- och klippbottnar. I den naturliga miljön är vattentemperaturen mellan 23-26ºC, pH ligger mellan 6.5 och 7.5 samt dH mellan 10 och 15.

Lek

Substratruvare, honan vårdar ägg och larver medan hanen skyddar det yttre reviret. Kullarna är mycket stora med upp till 1000 yngel.

Utbredning

Förekommer i Liberia Sierra Leone och Guinea Bissau.

Övrigt

Tilapia buttikoferi håller ett stort revir som skyddas aggressivt. Det måste finnas gömställen för fiskar som utsätts för hanens aggressioner.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia