Ciklider.se

Wallaceochromis humilis

Boulenger, 1916
Wallaceochromis humilis Foto: Michael Persson
Wallaceochromis humilis hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Wallaceochromis efter den brittiske forskaren och evolutionsteoretikern Alfred Russel Wallace, med tillägg av grekiskans chromis som betyder färg/färgglad. Humilis är latin och betyder mark eller jord, vilket troligtvis syftar på artens sätt att söka föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer

Pelmatochromis humilis, Pelvicachromis humilis.

Storlek

Hanarna blir upp till 12 cm, honorna är i regel några centimeter kortare.

Foder

Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart.

Akvarium

Akvariet ska vara på minst 300 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i strömmande vattendrag i skogsbeklädda områden med surt vatten.

Lek

Substratruvare som leker i grottor. Honan avger mellan 50 och 200 ägg, ynglen är fisimmande efter 9-10 dygn. Ägg och larver skyddas huvudsakligen av honan, efter att ynglen blivit frisimmande så deltar hanen mer aktivt i skyddet av dem.

Utbredning

Förekommer i Guinea, Sierra Leone och de västra delarna av Liberia. Flera olika geografiska färgvarianter är kända.

Övrigt

Wallaceochromis humilis är relativt aggressiv, framförallt mot artfränder men också mot andra arter.
Wallaceochromis humilis, Fria II hane.
Foto: Michael Persson
Wallaceochromis humilis, Fria II hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia