Ciklider.se

Telmatochromis vittatus

Boulenger, 1898
Telmatochromis vittatus Foto: Anders Wikland
Telmatochromis vittatus.
Foto: Anders Wikland

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Telmatochromis sammansatt av grekiskans telma och chromis som betyder sula och färg eller färgglad. Vittatus är latin och betyder bandad eller streckad, vilket syftar på artens streckade mönster.

Handelsnamn och synonymer

Telmatochromis sp. ”vittatus shell”.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består företrädelsevis av alger och små ryggradslösa djur. Sägs också vara äggtjuv som stjäler ägg från större rovciklider.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 125 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopens grundaste del och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Substratruvare som leker i sprickor och håligheter i klippor, även tomma snäckskal accepteras som lekgrotta. Kullstorleken varierar normalt mellan 35 och 50 yngel. Äggen kläcks efter cirka 3 dygn, och ynglen är frisimmande efter ytterligare 3 dygn.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns sydravästra del mellan Kapampa i Demokratiska Republiken Kongo och Chituta i Zambia.

Övrigt

Telmatochromis vittatus är en liten fredlig ciklid som hålls bäst parvis. Det finns även en dvärgform som kallas ”vittatus shell”, den blir inte mer än 6-7 centimeter.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia