Ciklider.se

Triglachromis otostigma

Regan, 1920
Triglachromis otostigma Foto: Peter Andersson
Triglachromis otostigma
Foto: Peter Andersson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Triglachromis sammansatt av grekiskans trigla och chromis som betyder röd fisk och färg eller färgglad. Otostigma betyder med fläck på örat.

Handelsnamn och synonymer

Limnochromis otostigma.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av kiselalger och ryggradslösa djur som hittas i bottensubstratet.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever vid dy- och lerbottnar.

Lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den gräver i dybottnar. I akvarium fungerar långa rör med en diameter på cirka 5 centimeter bra som lektunnlar. Stora kullar med upp till 100 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Triglachromis otostigma är en mycket fredlig art som med fördel kan hållas i mindre grupp.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia