Ciklider.se

Telmatochromis brachygnathus

Hanssens & Snoeks, 2003
Telmatochromis brachygnathus Foto: Michael Persson
Telmatochromis brachygnathus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Telmatochromis sammansatt av grekiskans telma och chromis som betyder sula och färg eller färgglad. Brachygnathus från grekiskans brachys och gnathus som betyder kort och käke.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Upp till 10 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små ryggradslösa djur och alger. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 125 liter och innehålla många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen i närheten av sandbottnar täckta med tomma skal efter Neothauma tanganyicense-snäckan.

Lek

Grottlekande substratruvare som accepterar både trånga klippskrevor och tomma skal av Neothauma tanganyicense-snäckan som gömställe för sina ägg och yngel.

Utbredning

Arten förekommer i de södra och mellersta delarna av Tanganyikasjön upp till Kabimba på den västa sidan och Bulu Point på den östra. Typlokal är Cap Chatika i Zambia.

Övrigt

Telmatochromis brachygnathus är närmast besläktad med T. temporalis, men skiljer sig från den genom slankare kroppsform och mer konkav huvudform. Det har observerats både ljust och mörkt färgade individer, dessa variationer i färgteckning kan vara kamouflage. Detta styrks av att individer som flyttas till en ny omgivning kan ändra färgteckning på några veckor. Båda färgformerna lever parallellt och inga geografiska variationer är kända.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia