Ciklider.se

Synodontis melanostictus

Boulenger, 1906
Synodontis melanostictus Foto: Ad Konings
Synodontis melanostictus.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 30 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Kunskapsbrist (DD)

Etymologi (vad betyder namnet)

Synodontis är sammansatt av de båda grekiska orden syn och odous som betyder tillsammans och tand, vilket syftar på de tätt sammansittande tänderna. Det hävdas också att namnet har sitt ursprung från ett urgammalt namn på en obestämd fisk från Nilen. Artnamnet; av grekiskans melano, som betyder svart, och stiktos, som betyder punkterad eller prickig. Syftar på artens svartfläckiga mönster.

Handelsnamn och synonymer

Synodontis melanosticta.

Storlek

Blir upp till ungefär 30 centimeter, honorna något större än hanar.

Foder

En allätare som i sin naturliga miljö lever av insektslarver, alger, snäckor, musslor, svampar, kräftdjur och ägg från andra fiskar.

Akvarium

En storvuxen mal som bara passar i riktigt stora akvarier. Det ska finnas tillgång till gömställen i akvariet.

Biotop

Lever oftast kustnära över sand- och lerbottnar ner till 150 meters djup.

Lek

Inget känt om lek i akvarium.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjön och dess tillflöden. Den är den enda kända icke endemiska Synodontis-arten i Tanganyikasjön.

Övrigt

Synodontis melanostictus är en ovanlig art inom hobbyn.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia