Ciklider.se

Stigmatochromis pleurospilus

Trewavas, 1935
Stigmatochromis pleurospilus Foto: Ad Konings
Stigmatochromis pleurospilus hane vid Mdoka.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 22 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Kunskapsbrist (DD)

Etymologi (vad betyder namnet)

Stigmatochromis sammansatt av grekiskans stigma och chromis som betyder markering eller fläck och färg eller färgglad. Pleurospilus från grekiskans pleuron och spilos som betyder sida och fläck.

Handelsnamn och synonymer

Cyrtocara pleurospilus, Haplochromis pleurospilus.

Storlek

Blir upp till 22 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

En rovfisk som huvudsakligen livnär sig på småfisk.

Akvarium

Akvriet bör rymma minst 500 liter, och vara inrett så att det finns gott om gömställen.

Biotop

Lever vid sandbottnar och i övergångszonen mot klippor, oftast på djup mellan 20 och 25 meter.

Lek

Hanarna gräver stora sandkraterbon med en diameter mellan 100 och 150 centimeter. Normal kullstorlek mellan 40 och 60 yngel.

Utbredning

Arten har hittats vid flera platser och förekommer troligtvis runt hela Malawisjön.

Övrigt

Stigmatochromis pleurospilus har bara exporterats vid enstaka tillfällen och är ovanlig i hobbyn.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia