Ciklider.se

Stigmatochromis modestus

Günther, 1894
Stigmatochromis modestus Foto: Ad Konings
Stigmatochromis modestus hane vid Nakantenga.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Stigmatochromis sammansatt av grekiskans stigma och chromis som betyder markering eller fläck och färg eller färgglad. Modestus är latin och betyder anspråkslös.

Handelsnamn och synonymer

Hemichromis modestus, Haplochromis modestus, Cyrtocara modesta, Paratilapia modesta.

Storlek

Blir upp till 20 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

En rovfisk som huvudsakligen livnär sig på småfisk.

Akvarium

Akvriet bör rymma minst 400 liter, och vara inrett så att det finns gott om gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotopen, oftast på djup mellan 3 och 35 meter.

Lek

Munruvare som oftast leker i grottor. Normal kullstorlek är mellan 40 och 80 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Stigmatochromis modestus är en skygg ciklid som i sin naturliga miljö ofta ligger gömd och lurpassar på byten. I akvarium bör den hållas med andra lugna arter i likande storlek.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia