Ciklider.se

Steatocranus casuarius

Poll, 1939
Steatocranus casuarius Foto: Michael Persson
Steatocranus casuarius.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 24 – 27 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Steatocranus sammansatt av grekiskans steatos och kranion som betyder fett eller talg och kranium eller skalle, vilket syftar på den pannpuckel som är karrektäristisk för släktets hanar. Casuarius kommer från det Malaysiska namnet på en fågel med en kraftig hornutväxt i pannan, casuar (cassowory på engelska).

Handelsnamn och synonymer

Lejonhuvudciklid.

Storlek

Hanen blir upp till 15 cm, honan ett par centimeter mindre. Äldre hanar utvecklar kraftiga pannpucklar.

Foder

En allätare som främst livnär sig på alger.

Akvarium

Bör vara minst 90 cm långt och rymma 150 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 90 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder. Normal vattentemperatur varierar mellan 25 och 29ºC och är svagt surt.

Lek

Substratruvare som leker i grottor. Honan avger normalt mellan 20 och 60 ägg i taket på en grotta, i undantagsfall upp till 120 ägg. Båda föräldrarna hjälper till med yngelvården. Honan sköter ägg och larver medan hanen tar hand om skyddet av revir och frisimmande yngel.

Utbredning

Förekommer i Malebo Pool och den nedre delen av Kongoflodens delta.

Övrigt

Steatocranus casuarius sklijs från den närstående artren S. gibbiceps på färgen på fjällkanterna. S. casuarius har ljusa kanter medan S. gibbiceps har mörka. ,är en av de allra vanligaste cikliderna i zoo-handeln. Det är också en bra nybörjarciklid som är anspråkslös och fredlig. Den är starkt bunden till botten och simmar med ryckiga rörelser eftersom den har tillbakabildad simblåsa. Lämpligt sällskap är fiskar som huvudsakligen håller till i de mellersta och övre delarna av akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia