Ciklider.se

Steatocranus tinanti

Poll, 1939
Steatocranus tinanti Foto: Michael Persson
Steatocranus tinanti, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 24 – 27 °C

pH: 6.5 – 8.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Steatocranus sammansatt av grekiskans steatos och kranion som betyder fett eller talg och kranium eller skalle, vilket syftar på den pannpuckel som är karrektäristisk för släktets hanar. Tinanti från grekiskans tin och latinets antiae som betyder långsträckt eller slank och panna, vilket syftar på artens långsträckta huvudform.

Handelsnamn och synonymer

Gobiochromis tinanti, Leptotilapia tinanti.

Storlek

Hanar kan bli upp till omkring 15 cm, honor upp till 10 cm. Vuxna hanar får en tydlig pannpuckel och har betydligt bredare käkar än honor.

Foder

Allätare.

Akvarium

Akvariet ska vara på minst 125 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte midre än 90 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder.

Lek

Substratruvare som leker i grottor. Honan avger normalt mellan 40 och 100 ägg som kläcks efter 5 dygn, omkring 7 dygn senare är ynglen frisimmande.

Utbredning

Malebo Pool och de nedre delarna av Kongoflodens flodsystem.

Övrigt

Steatocranus tinanti har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Det är en relativt fredlig ciklid som passar bra i ett sällskapsakvarium med andra västafrikanska ciklider.
Steatocranus tinanti.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia