Ciklider.se

Rubricatochromis exsul

Trewavas, 1933
Rubricatochromis exsul Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hane med yngel.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 6.0 – 9.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Rubricatochromis sammansatt av latinets rubricatus som betyder rödfärgad, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Exsul är latin och betyder förvisad eller exil, vilket syftar på att arten lever geografiskt åtskild från släktets övriga arter.

Handelsnamn och synonymer

Turkanajuvelen, Hemichromis exsul, Pelmatochromis exsul.

Storlek

Hanarna bli upp till 10 centimeter medan honorna sällan blir mer än 7-8 centimeter. Hanarna som har en högre kroppsform får också en djupare röd färg och mer blått i fenorna.

Foder

En allätare vars naurliga föda främst består av små insekter, kräftdjur och växtmaterial. I akvarium kan den ges en varierande kost med till exempel räkmix, torrfoder och frysfoder som cycklops, artemia och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör vara på minst 150 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial. För att minska aggressiviteten intreds akvariet med mycket stenar och rötter som erbjuder gömställen och skapar uppdelning av revir. Tät plantering är också en fördel eftersom siktlinjerna då bryts och jagade fiskar kan hitta skydd från förföljare.

Biotop

Arten lever naturligt i sodasjön Lake Turkuna som har en väligt speciell vattenkemi med en salthalt på 2,5 ‰ (ungefär som Bottenviken) och med ett genomsnittligt pH på strax över 9.

Lek

Leken sker på en flat yta där äggen fästs, oftast en sten eller rot som rengjorts i förväg. Honan sköter äggen som kläcks efter ungefär 48 timmar. När ynglen blir frisimmande flyttas de till en grävd grop och båda föräldrarna deltar aktivt i yngelvården. Ger stora kullar med mellan 300 och 500 ägg.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Lake Turkana som ligger till större delen i Kenya och sträcker sig en bit in i Etiopien.

Övrigt

Rubricatochromis exsul är en av de fredligare arterna i släktet, men det är ändå en tuff ciklid som hålls bäst i ett artakvarium eller tillsammans med andra arter med liknande storlek och temperament. I samband med lek och yngelvård är den starkt aggressiv. Annars är det en anspråkslös ciklid som är anpassningsbar när det gäller vattenparametrar och foder. Den rör inte växterna och gräver bara i samband med lek. Arten har bara exporterats till akvariehobbyn vid ett tillfälle (2017), men eftersom den lättlekt och produktiv har den fått stor spridning. En rigtig juvel i akvariet som verkligen kan rekomenderas!
Rubricatochromis exsul, hona med yngel.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, par med yngel.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hona med yngel.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hane med yngel.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hane.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hane.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, hane.
Foto: Michael Persson
Rubricatochromis exsul, två hanar.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia