Ciklider.se

Pyxichromis orthostoma

Regan, 1922
Pyxichromis orthostoma Foto: Albin Ekenberg
Pyxichromis orthostoma, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

20 cm
350 liter
Sårbar (VU)

Etymologi

Pyxichromis; från grekiskans pyxo = rumpa + chromis = färg eller färgglad. Artnamnet orthostoma; från grekiskans orthos = riktig/stor + stoma = mun.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis orthostoma.

Storlek

Blir upp till omkring 20 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

En rovfisk vars vars naturliga föda främst består av småfisk.

Akvarium

Bör rymma 350 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever vid sanbottnar och ofta bland växtlighet.

Lek

Munruvare, ruvar cirka 16-18 dygn. Normal kullstorlek omkring 60 yngel.

Utbredning

Förekommer i Kyogasjön, Nawampasasjön och andra vattensystem som är sammanbundna med dessa.

Övrigt

Pyxichromis orthostoma är förhållandevis fredlig men bör inte hållas med allt för små fiskar eftersom de kan ses som föda.
Pyxichromis orthostoma, hona.
Foto: Patrick Eriksson
Pyxichromis orthostoma, yngel.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia