Ciklider.se

Rhamphochromis sp. 'chilingali'

Rhamphochromis sp. "chilingali" Thomas Regnéll
Rhamphochromis sp. ”chilingali”, hane.
Foto: Thomas Regnéll

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Rhamphochromis sammansatt av grekiskans rhamphos och chromis som betyder näbb och färg eller färgglad. Chilingali från Chilingalisjön.

Handelsnamn och synonymer

Barracudaciklid, Sangwe, Ncheni.

Storlek

I sin naturliga miljö blir hanarna upp till 11-12 centimeter, medan honorna är något mindre. I akvarium med god tillgång till föda kan de bli någon centimeter större. Båda könen är silverfärgade, könsmogna hanar får gul färg på buken och i fenorna.

Foder

Den naturliga födan består främst av insektslarver och zooplankton. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet för ett par eller en grupp med en hane och några honor bör inte vara mindre än 300 liter, det dubbla om man vill hålla mer än en hane. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever i Chilingalisjön som är en liten grund kratersjö vars vattennivå varierar kraftigt under året, sjöns största djup är 9 meter. Vid lågt vattenstånd delas sjön upp i tre mindre sjöar. Historikt har Chilingalisjön varit förbunden med Malawisjön. Sedan en kraftverksdamm kollapsade år 2016 har sjöns vattennivå sjunkit och arten har inte setts sedan dess, så den kan vara utrotad i sin naturliga miljö. Efter dammens kollaps har vattentemperaturen ökat från 23,5 till 29 °C och pH värdet sjunkit från 7,9 till 6,2. Den egyptiska blålotusen Nymphaea caerulea växer naturligt här. Stora delar av sjön är täckt av musselblomman Pistia stratiotes.

Lek

En munruvare som leker i öppet vatten, i akvarium sker leken i det mellersta vattenskiktet. Honan fångar upp äggen när de blivit befruktade och innan de sjunkit till botten. Normal kullstorlek är mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Chilingalisjön som är en liten satellitsjö till Malawisjön, belägen cirka 8 km väster om Malawisjön vid Nkhotakota. Idag är det oklart om den finns kvar i sin naturliga miljö.

Övrigt

Rhamphochromis sp. ’chilingali’ är ovanligt småväxt, det är den minsta kända arten i släktet. Den håller till i akvariets översta vattenskikt. I samband med lek kan den vara starkt aggressiv, särsiklt mot andra hanar av samma art. Lämpligt sällskap är andra arter med liknande temperament och storlek, som håller till i den nedre delen av akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia