Ciklider.se

Pundamilia pundamilia

Seehausen & Bouton, 1998
Pundamilia pundamilia, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Zebra nyererei, Haplochromis sp. ”zebra nyererei”, Haplochromis pundamilia.

Storlek

Blir upp till omkring 14 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består främst av zooplankton, insektslarver, småfisk och mossdjur som växer på stenar.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i de flesta klipp- och stenbiotoperna, oftast på grunt vatten. Ibland ger den sig också ut på öppet vatten för att söka föda.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek mellan 20-40 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Viktoriasjön där den har en spridd utbredning. Den är känd från Mwanza Gulf, Speke Gulf, Ukerewe Island, Sengeremaregionen, och några geografiskt isolerade platser som till exempel Miandere Island (nordost om Kome). Den har också rapporterats från platser längs den kenyanska kusten.

Övrigt

Hanar av Pundamilia pundamilia är starkt revirhävdande mot hanar av den egna arten och kan också vara tuffa mot honorna. Mot andra ciklder är den förhållandevis fredlig.
Pundamilia pundamilia, Makobe Island hane.
Foto: Albin Ekenberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia