Ciklider.se

Pundamilia macrocephala

Seehausen & Bouton, 1998
Pundamilia macrocephala
Pundamilia macrocephala, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster. Macrocephala från grekiskans makros och kephale som betyder stor och huvud, vilket syftar på artens förhållandevis kraftiga huvud.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”deepwater”, Pundamilia sp. ”deepwater”, Haplochromis macrocephalus.

Storlek

Kan bli upp till omkring 13 cm, honorna några centimeter kortare.

Foder

En allätare vars naturliga föda består av till exempel plankton, insektslarver, epifytiska svampar, sniglar och organiskt slam.

Akvarium

Bör rymma minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper, oftast på öppet vatten intill branta klippväggar ner till omkring 10 meters djup.

Lek

Munruvare med en normal ruvningstid på 17-19 dygn. Normal kullstorlek 15-25 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Viktoriasjön vid Speke Gulf och Mwanza Gulf.

Övrigt

Pundamilia macrocephala är en relativt lugn och fredlig viktoriaciklid. Arten är hårt drabbad av den inplanterade nilabborren och är klassad som starkt hotad i sin naturliga miljö (UICN, 2008).

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia