Ciklider.se

Pseudotropheus crabro

Ribbink & Lewis, 1982
Pseudotropheus crabro
Pseudotropheus crabro
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

14 cm
250 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Pseudes(grek.)= falsk + Tropheus som är ett ciklidsläkte som förekommer i Tanganyikasjön, syftar på likheten med detta släkte. Artnamnet crabo är latin för geting, syftar på artens färgmönster.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus chamelo, Melanochromis crabo.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av parasiter. I akvarium är räkmix ett lämpligt foder som kan kombineras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör vara på minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotopen, oftast på djup mellan 15 och 30 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 10 och 30 yngel.

Utbredning

Finns i större delen av Malawisjön, dock inte norr om Hongi-Island på ostkuten eller norr om Mara Rocks på västkusten.

Övrigt

Pseudotropheus crabro lever i Malawisjön tillsammans med Kampango-malar (Bagrus meridionalis) och äter parasiter från deras skinn. Den tar också rom ifrån malarna.
Pseudotropheus crabro
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia