Ciklider.se

Phyllonemus typus

Boulenger, 1906
Phyllonemus typus Foto: Ad Konings
Phyllonemus typus.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Phyllonemus sammansatt av grekiskans phyhllon och nema som betyder blad och tråd. Typus är latin och betyder form, vilket syftar på att det är typarten för släktet.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 10 centimeter. Hanar något större och kraftigare byggda än honor.

Foder

Lever i naturen främst av insektslarver, små kräftdjur och småfisk. Kan i akvarium matas med olika torrfoder som varieras med frysfoder och levade foder.

Akvarium

Det är en nattaktiv art som behöver mycket sten och gömställen för att hitta viloplatser dagtid.

Biotop

Lever i kustzonen i steniga miljöer ner till omkring 20 meters djup.

Lek

En biparental munruvare som skapar starka parband innan de leker och tar tillsammans hand om ägg och yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Tanganyikasjön.

Övrigt

Phyllonemus typus är en fredlig art som passar bra tillsammans med mindre ciklider. Den är sällskaplig och skygg och hålls därför bäst i en grupp med minst 4 – 6 individer.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia