Ciklider.se

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pellegrin, 1900
Pelmatochromis nigrofasciatus Foto: Robin Hedström
Pelmatochromis nigrofasciatus hane.
Foto: Robin Hedström

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 5.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pelmatochromis från grekiskans pelma och chromis som betyder undersida och färg eller färgglad. Nigrofasciatus från latinets niger och fasciatus som betyder svart och bandad.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia nigrofasciata, Paratilapia dorsalis, Pelmatochromis longipinnis.

Storlek

Hanarna blir upp till 15 centimeter, honorna några centimeter mindre. Rygg- och analfenan och spetsigare och mer utdragen hos hanarna.

Foder

En allätare vars naturliga föda främst består av organiskt slam, insektslarver och små kräftdjur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i mindre floder med inte allt för kraftigt strömmande vatten.

Lek

Parbildande substratruvare som fäster äggen mot ett fast underlag som till exempel en flat sten eller rot. Antalet är normalt mellan 100 och 200, men kan i undantagsfall vara upp emot 500 stycken. Äggen kläcks efter omkring 3 dygn, varefter larverna flyttas till en liten grop på botten. Efter ytterliggare ungefär 5 dygn är ynglen frisimmande. Arten verkar vara dålig på att vårda äggen, ofta slutar lekarna med att äggen försvinner efter 1-2 dygn. När äggen väl kläckts fungerar vården av larver/yngel bättre.

Utbredning

Förekommer i de övre delarna av Kongoflodens flodsystem, inklusive bifloder som Ruki, Ja och Kasai.

Övrigt

Pelmatochromis nigrofasciatus är trots sin storlek relativt fredlig, och passar bra i ett sällskapsakvarium med västafrikanska ciklider och tetror. Den tillbringar mycket tid i de mellersta och övre vattenregionerna, bottenlevande ciklider är därför bra sällskap.
Pelmatochromis nigrofasciatus med yngel.
Foto: Robin Hedström
Pelmatochromis nigrofasciatus.
Foto: Robin Hedström

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia