Ciklider.se

Paralabidochromis chilotes

Boulenger, 1911
Paralabidochromis chilotes Foto: Michael Persson
Paralabidochromis chilotes, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paralabidochromis är sammansatt av grekiskans para, labis och chromis som betyder liknande, tång/hovtång och färg eller färgglad. Syftar på likheten med släktet Labidochromis. Chilotes är från grekiskan och betyder läppliknande.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia chilotes, Haplochromis chilotes.

Storlek

Hanarna blir omkring 17 centimeter, honorna några centimeter kortare. Hanarna har mer markerade äggfäckar. Honorna som har mer dämpade färger förekommer också som piebald(fläckig)-variant.

Foder

Den naturliga födan är huvudsakligen insekter, framförallt olika larver. I akvarium är standard räkmix är ett utmärkt foder.

Akvarium

Akvriet bör rymma 350 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i övergångszonen mella klipp-/stenbiotoper och sand-/lerbottnar.

Lek

En relativt lättlekt munruvare med ruvningstid 15-20 dygn, normal kullstorlek är 20-60 yngel.

Utbredning

Viktoriasjön, där den förekommer på många platser i olika geografiska varianter.

Övrigt

Paralabidochromis chilotes är en av de allra vackraste viktoriacikliderna. Utfärgade hanar har en fantastisk färgteckning med regnbågens alla färger. Arten är starkt hotad i sin naturliga miljö.
Vuxna hanar får kraftigt förstorade läppar.
Foto: Michael Persson
Paralabidochromis chilotes, hona.
Foto: Albin Ekenberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia