Ciklider.se

Orthochromis stormsi

Boulenger, 1902
Orthochromis stormsi Foto: Spencer Jack
Orthochromis stormsi.
Foto: Spencer Jack

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Orthochromis sammansatt av grekiskans orthos och chromis som betyder höger och färg eller färgglad. Stormsi efter M. M. Storms som samlade in typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia stormsi, Haplochromis stormsi, Schwetzochromis stormsi.

Storlek

Hanarna kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna är i regel några centimeter kortare. Hanarna har större och kraftigare huvud än honorna.

Foder

Allätare, en stor del av den naturliga födan består av aufwuchs (alger). I akvarium bör foder med för stor del animaliskt innehåll unvikas då det ofta leder till tarmproblem och sjukdommar.

Akvarium

Akvariet ska rymma minst 250 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 120 x 50 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i strakt strömmande floder där den uppehåller sig nära flodbanker eller på andra ställen där inte strömmen är så stark.

Lek

Munruvare, honan ruvar 22-24 dygn. Normal kullstorlek 30-50 yngel. Även hanar har observerats ruva men aldrig med lyckat resultat.

Utbredning

Förekommer i den större delen av Kongoflodens flodsystem, i både Kongo (Brazzaville) och DR Kongo. Typlokal är Lindifloden i DR Kongo.

Övrigt

Orthochromis stormsi har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den kan mycket väl hållas tillsammans med andra västafrikanska fiskar, men sällskapet bör vara robust och hålla till en en bit ovanför botten. Exempel på lämpligt sällskap är afrikanska tetror och andra lite större västafrikanska ciklider som inte är bottenorienterade.
Orthochromis stormsi, illustration från originalberkrivningen.
Illustration: Georg Albert Boulenger, Public domain, via Wikimedia Commons

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia