Ciklider.se

Oreochromis shiranus shiranus

Boulenger, 1897
Oreochromis shiranus shiranus
Oreochromis shiranus shiranus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Malawiciklider

Max storlek: 42 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Oreochromis sammansatt av grekiskans oreos och chromis som betyder från bergen och färg eller färgglad. Shiranus efter Shirefloden.

Handelsnamn och synonymer

Oreochromis shiranus, Sarotherodon shiranus, Tilapia shirana.

Storlek

Kan bli upp till omkring 42 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av organiskt slam och phytoplankton.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 2 meter långt och rymma 700 liter.

Biotop

Lever på grunt vatten vid växtlighet.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp till 600 yngel. Hanen gräver en stor lekgrop på botten där leken sker.

Utbredning

Förekommer i Malawisjön, Malombesjön, övre Shirefloden och i tillflöden till dessa samt omgivande laguner.

Övrigt

Oreochromis shiranus shiranus är en robust och anspråkslös ciklid. Den är i förhållande till sin storlek relativt fredlig men kan vara starkt revirhävdande i samband med lek.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia