Ciklider.se

Neochromis omnicaeruleus

Seehausen & Bouton, 1998
Foto: Patrick Eriksson Foto: Patrick Eriksson
Neochromis omnicaeruleus hane, Muhuru.
Foto: Patrik Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neochromis kommer från grekiskans neos och chromis som betyder ny och färg eller färgglad. Omnicaeruleus från latinets omnis och caeruleus som betyder helt och blå, vilket syftar på normalfärgen för hanarna.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”blue scraper”, Haplochromis sp. ”tricolor fulu”, Haplochromis omnicaeruleus.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger som den skrapar loss från stenar och klippor, men också insektslarver och plankton finns med på menyn. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i miljöer med stora stenblock, normalt på djup mellan 1 och 6 meter, men har observerats på djup ner till 40 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar omkring 14 dygn. Normal kullstorlek är mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer vid flera platser i den sydöstra delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Neochromis omnicaeruleus finns i flera färgformer och den anses vara den mest variabla cikliden från Viktoriasjön. Honorna finns i 3 olika färgformer; den normalfärgade gulbruna eller gråbruna, OB (Orange Blotch) och WB (White Blotch). Den normala färgformen för hanarna är blå huvud, kropp och opariga fenor. Hanarna verkar också kunna anpassa sin färg för att skilja sig från de andra cikliderna som den lever tillsammans med. Även hanarna finns som OB och WB. Hanarna är förhållandevis aggressiva mot artfränder och hålls bäst med flera honor per hane.
Neochromis omnicaeruleus OB-färgad hona, Muhuru.
Foto: Patrik Eriksson
Neochromis omnicaeruleus yngel.
Foto: Patrik Eriksson
Neochromis omnicaeruleus, Makobe Island.
Foto: Albin Ekenberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia