Ciklider.se

Melanochromis simulans

Eccles, 1973
Melanochromis simulans Foto: Ad Konings
Melanochromis simulans hane vid Nkhungu Point.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Melanochromis sammansatt av grekiskans melano och chromis som betyder svart och färg eller färgglad. Simulans är latin och betyder simmulera eller immitera.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton, alger och små ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper och vid övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup ner till 10 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekomer mellan Makanjila Point i Malawi och Nkhungu Point i Moçambique längs Malawisjöns sydöstra kust.

Övrigt

Melanochromis simulans är aggressiv mot artfränder men relativt fredlig mot andra ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia