Ciklider.se

Mastacembelus ellipsifer

Boulenger, 1899
Aethiomastacembelus ellipsifer Foto: Michael Persson
Mastacembelus ellipsifer.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke ciklider

Max storlek: 45 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Mastacembelus sammansatt av grekiskans mastax och belos som beyder mun och pil, vilket yftar på den spetsiga formen på munnen. Ellipsifer från latinets ellips som betyder bäring, vilket syftar på det elliptiska mönstret.

Handelsnamn och synonymer

Aethiomastacembelus ellipsifer, Caecomastacembelus ellipsifer, Afromastacembelus ellipsifer, Tanganyikaål.

Storlek

Max storlek 45 centimeter. Grundfärgen är ljusbrunt beige med mörkbrunt ringmönster.

Foder

Räkmix är ett bra och omtyckt foder i akvarium. Den naturliga födan består av olika typer av småfisk. Speciellt hästnosciklider uppskattas eftersom dessa är lättfångade.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 400 liter. Eftersom den ofta gräver ner och gömmer sig i bottensubstratet så bör detta vara finkornigt utan vassa kanter.

Biotop

Återfinns i de flesta typer av biotoper, vanligast i övergångszonen.

Lek

Ingen känd lek i akvarium.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Tanganyikasjön.

Övrigt

Mastacembelus ellipsifer är ett trevligt komplement i Tanganyikakaret. De kan vara aggressiva mot artfränder och behöver gott om utrymme.
Mastacembelus ellipsifer.
Foto: Ad Konings
Mastacembelus ellipsifer.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia