Ciklider.se

Enteromius fasciolatus

Günther, 1868
Enteromius fasciolatus Foto: Michael Persson
Enteromius fasciolatus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderBarber

Max storlek: 6 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 20 – 26 °C

pH: 5.0 – 7.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Enteromius från grekiskans enteron som betyder tarm, och myo eller mys som betyder muskel. Fasciolatus från latinets fascia som betyder band och syftar på artens tvärrandiga mönster.

Handelsnamn och synonymer

Angolabarb, afrikansk bandbarb och Barbus fasciolatus.

Storlek

Hanen blir något mindre än honan och har mer distinkta färger.

Foder

En allätare och livnär sig på små ryggradslösa djur, mikroorganismer och alger. I akvarium accepteras olika torrfoder, som kan varieras med frysfoder och levadefoder.

Akvarium

Vattentemperaturen bör ligga mellan 20 och 26 °C, pH mellan 5 och 7. Akvariet kan med fördel vara inrett med mycket växter inklusive flytväxter som ger skydd och dämpar ljuset.

Biotop

Den har hittats i olika biotoper men oftast i grunda sjöar och översvämningslaguner men också i regnskogsbäckar och floder. Miljöerna kännetecknas av långsamt vattenflöde, kraftig vegetation och hög syrehalt. Vattnet här är vanligtvis mörkbrunt av humussyror från nedbrutet organiskt material. Dygnets ljusaste timmar tillbringar den i skydd av växter för komma fram sent på eftermiddagen och tidigt på morgonen för att söka föda.

Lek

En romspridare som sprider rommen bland växtlighet. Om den ska odlas sker det enklast i ett separat odlingsakvarium där föräldrarna tas bort direkt efter leken eftersom de annars äter upp sin egen rom.

Utbredning

Arten har ett stort utbredningsområde som innefattar Kongo Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Angola och Namibia. Där förekommer den i flodsystem, sjöar och dammar.

Övrigt

Enteromius fasciolatus är fredlig mot andra arter i akvariet. Hanar kan vara aggressiva sinsemellan så det är att rekommendera en grupp på minst 8-10 individer. Den fungerar bra tillsammans med små västafrikanska ciklider som till exempel Pelvicachromis och Nanochromis. Andra afrikanska barber och tetror i liknade storlek är också bra sällskap. Artens färger förstärks i humusfärgat vatten.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia