Ciklider.se

Lithochromis rubripinnis

Seehausen & Lippitsch, 1998
Lithochromis rubripinnis Foto: Josefin Borglin
Lithochromis rubripinnis.
Foto: Josefin Borglin

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lithochromis är sammansatt av grekiskans lithos och chromis som betyder sten och färg eller färgglad. Rubripinnis från latinets rubri och pinna som betyder röd och fena.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”blue pseudonigricans”, Haplochromis rubripinnis.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av insekter och andra ryggradslösa djur som den hittar i algmattan (aufwuchs) på stenar och klippor. Även zooplankton finns med på menyn. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen. I sin naturliga miljö lever den i turbolent och väl syresatt vatten, man bör därför sträva efter att ge den liknande förutsättningar i akvariet med god vattencirkulation.

Biotop

Lever i sten- /klippbiotoper på djup ner till omkring 10 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i knappt 3 veckor. Hanen gräver en lekgrop dit honan lockas för lek. Normal kullstorlek är mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Mwanza Gulf i den södra delen av Viktoriasjön i Tanzania. Typlokal är Python Island. Arten räknas som kritiskt hotad i sin naturliga miljö (UICN 2008).

Övrigt

Lithochromis rubripinnis är revirhävdande i samband med lek, annars är den förhållandevis lugn. Den bör inte hållas tillsammans med allt för aggressiva ciklider för att komma till sin rätt.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia