Ciklider.se

Lipochromis melanopterus

Trewavas, 1928
Lipochromis melanopterus
Lipochromis melanopterus.
Foto: Josefin Borglin

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lipochromis är sammansatt av grekiskans lipos och chromis som betyder fet och färg eller färgglad. Melanopterus från grekiskans melas och pteron som betyder mörk eller svart och vinge (syftar på fenor).

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis melanopterus.

Storlek

Kan bli upp till omkring 20 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Vid undersökningar av maginnehåll har man hittat ofullständigt utvecklade ciklidyngel. Observationer av arten både i naturen och i akvarium har också visat att den försöker stjäla rom/yngel från munruvande honor. Därför förusätts den vara rom-/yngelsövare liksom andra arter i släktet.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter, inrett med gömställen.

Biotop

Lever vid steniga stränder och klippor på djup ner till ungefär 6 meter, men oftast grundare.

Lek

Munruvare som ruvar omkring 17-20 dygn. Normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i Viktoriasjöns sydöstra del vid Speke Gulf och Sengeremaregionen.

Övrigt

Lipochromis melanopterus förhållandevis lugn och fredlig, både inom arten och mot andra ciklider. Det finns även en OB-färgad form av arten. Enligt IUCN (2008) är den klassad som hotad i sin naturliga miljö.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia