Ciklider.se

Limnochromis auritus

Boulenger, 1901
Limnochromis auritus Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Limnochromis auritus.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Limnochromis sammansatt av grekiskans limne och chromis som betyder träsk och färg eller färgglad. Auritus från latinets auris som betyder öra.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia aurita, Pelmatochromis auritus.

Storlek

Blir upp till 17 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av sniglar och andra ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter om vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever vid dy- och lerbottnar på djup ner till omkring 125 meter.

Lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den gräver i dybottnar. I akvarium fungerar långa rör med en diameter på cirka 5 centimeter bra som lektunnlar. Stora kullar med upp till 300 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Limnochromis auritus är en mycket fredlig art som med fördel kan hållas i mindre grupp.
Limnochromis auritus.
Foto: Stefan Larsson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia