Ciklider.se

Lepidiolamprologus elongatus

Boulenger, 1898
Lepidiolamprologus elongatus
Lepidiolamprologus elongatus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 22 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lepidiolamprologus sammansatt av grekiskans lepis, lampros och lagós som betyder fjäll, glänsande och hare, vilket syftar på färgteckningen. Elongatus är latin och betyder långsträckt, vilket syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus elongatus.

Storlek

Blir upp till 22 centimeter, det är ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper eller i övergångszonen mot sandbotten, oftast på djup mellan 5 och 50 meter.

Lek

Substratruvare som leker i grottor eller klippskrevor. Antalet ägg varierar mellan 200 ända upp till 1000 stycken. Efter leken skyddar honan ägg/larver inne i grottan, medan hanen ombesörjer skyddet av det yttre reviret. Äggen kläcks efter omkring 2-3 dygn och ynglen är frisimmande efter ytterligare 4-5 dygn.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Lepidiolamprologus elongatus är starkt revirhävdande och aggressiv i samband med lek, det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet. Den är också en rovfisk som kan uppfatta relativt stora fiskar som bytesfisk.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia