Ciklider.se

Haplotaxodon microlepis

Boulenger, 1906
Haplotaxodon microlepis
Haplotaxodon microlepis
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 26 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplotaxodon sammansatt av grekiskans halos, taxis och odous som betyder enkel, disposition och tand. Microlepis från latinets micro och lepis som betyder små och fjäll.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Hanen blir upp till 26 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

I naturen lever den av småfisk och zooplankton. I akvarium är räkmix med en hög andel räk-/fiskkött ett lämpligt foder.

Akvarium

Behöver mycket fritt simutrymme och ett akvarium på minst 600 liter.

Biotop

Lever på öppet vatten över klippbiotoper, oftast på djup ner till 20 meter.

Lek

Biparental munruvare (båda föräldrarna ruvar) med normal kullstorlek mellan 40 och 70 yngel. Ruvningstiden är lång, upp till två månader.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Haplotaxodon microlepis skiljs från den närbesläktade H. trifasciatus genom att den har fem lodräta band på kroppen istället för tre.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia