Ciklider.se

Haplochromis sp. 'red back scraper'

Haplochromis sp. 'red back scraper' Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’red back scraper’, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Enterochromis sp. ”red back scraper”

Storlek

Kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan antas bestå främst av epifytiska alger, i akvarium ses den ofta beta alger på väter utan att skada växterna.

Akvarium

Bör vara minst 150 liter och inrett med gömställen.

Biotop

Lever vid ruggar av vass/papyrus, troligen också i sten- /klippbiotoper.

Lek

Munruvare som ruvar i omkring 17-18 dygn. Normal kullstorlek mellan 20 och 35 yngel.

Utbredning

Har bara hittats vid Nyegezi Bay i den norra delen av Mwanza Gulf i den södra delen av Viktoriasjön. Eftersom den bara hittats vid ett tillfälle är det troligt att den idag är utdöd i sin naturliga miljö.

Övrigt

Haplochromis sp. ’red back scraper’ har bara hittats vid ett enda tillfälle (1991), därför är mycket lite känt om denna ciklid i sin naturliga miljö. Alla fiskar i akvariehobbyn härstammar en en ruvande hona som fångades in vid detta tillfälle. I akvarium är det en relativt fredlig och anspråkslös ciklid.
Haplochromis sp. ’red back scraper’, hona.
Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’red back scraper’, yngel cirka 2 centimeter.
Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’red back scraper’, hane.
Foto: Josefin Borglin

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia