Ciklider.se

Haplochromis sp. 'fine bar scraper'

Haplochromis sp. 'fine bar scraper' Foto: Kevin Bauman
Haplochromis sp. ’fine bar scraper’, hane.
Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 15 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan antas bestå främst av epifytiska alger.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter och inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sten-/ klippbiotoper.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer främst i den nordöstra delen av Viktoriasjön och Yala Swamp.

Övrigt

Haplochromis sp. ’fine bar scraper’ är relativt aggressiv och det bör finnas flera honor till varje hane i akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia