Ciklider.se

Haplochromis sp. 'broken bar'

Haplochromis sp. 'broken bar' Foto: Patrick Erikssson
Haplochromis sp. ’broken bar’.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Enterochromis sp. ”broken bar”, Haplochromis cf. paropius.

Storlek

Kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan antas främst bestå av plankton, organiskt slam och växtdelar.

Akvarium

Bör rymma minst 150 liter och inrett med öppna ytor och gömställen.

Biotop

Lite är känt om vilken miljö arten lever i, men den förefaller finnas på lite djupare vatten över lerbottnar.

Lek

Munruvare som leker på botten, honan ruvar omkring 15-17 dygn. Normal kullstorlek 20-30 yngel.

Utbredning

Förekommer med okänd utbredning i Viktoriasjön.

Övrigt

Haplochromis sp. ’broken bar’ är lugn och förhållandevis fredlig, kan vara något skygg. Akvariebeståndet härstammar från en liten grupp fiskar som fångades 2003. Kan vara synonym med Haplochromis paropius.
Haplochromis sp. ’broken bar’.
Foto: Josefin Borglin
Haplochromis sp. ’broken bar’.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia