Ciklider.se

Brycinus sp. 'tiger'

Brycinus sp. 'tiger' Foto: Michael Persson
Brycinus sp. ’tiger’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderTetror

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 22 – 26 °C

pH: 6.0 – 8.0

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Brycinus från grekiskans ebrykon, brykomai som betyder bita eller gnaga.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Foder

Akvarium

Biotop

Lek

Utbredning

Övrigt

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia