Ciklider.se

Coptodon snyderae

Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992
Coptodon snyderae Foto: Albin Ekenberg
Coptodon snyderae.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 6.5 – 8.0

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Coptodon är ett afrikanskt (Bechuana) namn för fisk; Thiape. Snyderae efter Alexandra Snyder för hennes bidrag till framgången med Domineys expedition till Lake Bermin 1985.

Handelsnamn och synonymer

Dvärgtilapia, Tilapia snyderae.

Storlek

Blir upp till 6 centimeter, i akvarium kan den bli något större.

Foder

Huvudsakligen växtätare som i naturen främst livnär sig på alger, organiskt bottenslam, växtplankton, men också insekter och svampar finns med på menyn. I akvarium accepteras de flesta foder och den äter även en hel del akvarieväxter.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Vattnet i dess naturliga biotop är svagt alkaliskt med ett pH på omkring 7,5 och låg konduktivitet. Bottnen är lerig, dyig och fylld med löv, stockar och grenar. På rötter och stockar som finns på sjöbotten växer mycket sötvattenssvampar.

Lek

En substratruvare som leker på grunt vatten, äggen göms i gropar och håligheter. Blir könsmogen tidigt, redan vid en storlek på cirka 2,5 centimeter. I naturen är kullarna oftast så små som 10-20 ägg, i akvarium är kullarna större med upp mot 70 ägg. Båda föräldrarna deltar i yngelvården.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Berminsjön, en 58 hektar stor kratersjö i sydvästra Kamerun.

Övrigt

Coptodon snyderae är en lätthållen ciklid som är starkt territoriell i samband med lek och yngelvård. Den räknas som akut hotad i sin naturliga miljö (UICN 2023).
Coptodon snyderae.
Foto: Patrik Andersson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia