Ciklider.se

Coptodon rendalli

Boulenger, 1897
Coptodon rendalli Foto: Ad Konings
Coptodon rendalli, Chiloelo.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Malawiciklider

Max storlek: 45 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Coptodon är ett afrikanskt (Bechuana) namn för fisk; Thiape. Rendalli efter Dr. Percy Rendall som samlade in exemplaren som användes till artens vetenskapliga beskrivning.

Handelsnamn och synonymer

Chromis rendalli, chambo, Tilapia rendalli.

Storlek

Blir upp till 45 centimeter och kan väga 2,5 kg.

Foder

En allätare vars naturliga föda främst består av alger och växter men också insektslarver och andra ryggradslösa djur. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 700 liter och vara 2 meter långt.

Biotop

Ses oftast i vassbevuxna områden, eller nära annan växtlighet.

Lek

Malawisjöns enda substratruvande ciklid. Stora kullar på upp emot 1000 yngel. Båda föräldrarna deltar i yngelvården.

Utbredning

Förekommer i stora delar av södra, västra och centrala Afrika. I Malawisjön finns den spritt på flera platser. Den har också inplanterats och odlas som matfisk på flera håll i världen.

Övrigt

Med undantag av i samband med lek så är Coptodon rendalli i förhållande till sin storlek en relativt fredlig ciklid. I Malawisjön är det en viktig matfisk.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia