Ciklider.se

Copadichromis sp. 'viginalis gold'

Copadichromis sp. 'viginalis gold'
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hane från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Virginalis gold.

Storlek

Hanar blir upp till 12 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig något större. Könsmogna hanar blir mörgrå med en gul bläs från pannan genom ryggfenan och stjärtfenan, samt en vit söm överst i ryggfenan. Honorna är silvergrå.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 250 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i övergångszonen mellan kippbiotopen och sandbottnar på djup ner till 40 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en klippa eller ett stenblock. Honan munruvar i 3-4 veckor, den normala kullstorleken varierar mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i den nordöstra delen av Malawisjön vid Nkanda i Tanzania.

Övrigt

Copadichromis sp. ’viginalis gold’ är en relativt vek ciklid som ska hållas tillsammans med andra ciklider med liknande temperament som till exempel Aulonocara. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hona från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hona från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia