Ciklider.se

Copadichromis ilesi

Konings 1999
Copadichromis ilesi Foto: Ad Konings
Copadichromis ilesi
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Ilesi efter iktyologen T.D. Iles för hans arbete med utakas (en grupp av malawiciklider som lever i öppet vatten).

Handelsnamn och synonymer

Copadichromis virginalis.

Storlek

Hanar blir upp till 15 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig upp till 17 centimeter. Könsmogna hanar får en mörkt blåsvart färg med en vit bläs hela vägen från nosen till ovankanten av stjärtfenan. Honorna är ljust gråbeige.

Foder

Den naturliga födan består av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 350 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever i övergångszonen över sandbottnar intill branta kippkuster, oftast på djup mellan 10 och 30 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en sluttande klippa. Honan munruvar i 3-4 veckor, kullarna är ofta stora med mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Copadichromis ilesi tillhör Utaka-gruppen vilka är lugna och relativt skygga akvarieinvånare som bör hållas med andra ciklider med liknande temperament, till exempel Aulonocara. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia