Ciklider.se

Copadichromis borleyi

Iles, 1960
Copadichromis borleyi Foto: Christian Alfredsson
Copadichromis borleyi, hane från Kadango.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Borleyi efter iktyologen H.J.H Borley.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis goldfin, Haplochromis borleyi, Cyrtocara borleyi, Haplochromis Red Kadango, Haplochromis Borleyi redfin, Borleyi eastern, Kadango.

Storlek

Hanar blir till 16 centimeter i sin naturliga miljö medan honan är något mindre. I akvarium med god tillgång till föda kan de bli upp till 18 centimeter. Könsmogna hanar får blå huvud och ibland upp på ryggen, samt fenor. Kroppen blir gul till klarröd beroende på population. Bröstfenorna är långt utdragna och ryggfenan har en vit söm i ovankant. Honorna är brungrå med med gula till röda fenor beronde på population. Båda könen har ett grundmönster med tre punkter på kroppsidorna som kan vara ver eller mindre tydliga. Den rödaste varianten kommer från området kring Kadango i den sydöstligaste delen av Malawisjön.

Foder

Livnär sig främst på zoo-plankton. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 350 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i öppet vatten ovanför klippor eller stora stenbock på ett medeldjup av 10 meter.

Lek

Hanarna håller revir ovanför ett stenblock eller en klippa där leken sker. Honan munruvar i 3-4 veckor. Normal kullstorlek varierar mellan 35 och 60 yngel.

Utbredning

Arten finns i ett stort antal färgvarianter runt hela sjön där det finns klippkuster. Dock saknas den vid Likoma- och Chizumulu Island.

Övrigt

Copadichromis borleyi tillhör Utaka-gruppen vilka är lugna och relativt skygga som akvarieinvånare. Bäst är det att hålla dem tillsammans med andra lugna fiskar som Aulonocara och Labidochromis. Det går också bra att ha dem tillsammans med andra arter ur släktet Copadichromis om man bara ser till att de inte liknar varandra för mycket.
Copadichromis borleyi, ”Red fin” hona från Kadango, Malawi.
Foto: Michael Persson
Copadichromis borleyi ”Goldfin” hane från Benga, Malawi.
Foto: Michael Persson
Copadichromis borleyi hane från Mbenji Island, Malawi.
Foto: Michael Persson
Copadichromis borleyi, ”Red fin” hane från Kadango, Malawi.
Foto: Håkan Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia