Ciklider.se

Altolamprologus sp. 'compressiceps shell'

Altolamprologus sp. 'compressiceps shell', Sumbu Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Altolamprologus sammansatt av latinets alt som betyder hög eller lång, samt de båda grekiska orden lampros och lagós som betyder glänsande och hare.

Handelsnamn och synonymer

Dvärgcompressiceps, Altolamprologus compressiceps, Altolamprologus sp. ’sumbu’.

Storlek

Hanar blir upp till omkring 7 centimeter men honorna inte blir mer än 4 – 4,5 centimeter. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga könsskillnader.

Foder

Den naturliga födan består av olika vattenlevande djur som insekter och små kräftdjur, men också fiskyngel. I akvarium accepteras de flesta foder men de bör anpassas efter den naturliga födan. Arten är ganska ”blyg” så det är viktigt att se till att den hinner få i sig tillräckligt med mat i sällskap med mer framfusiga arter. Lämpligt foder är räkmix med högt proteininnehåll och frysfoder som artemia, krill och cyclops, samt torrfoder av hög kvalitet med hög andel protein.

Akvarium

Akvariet inreds för att efterlika artens naturliga livsmiljö med ett finkornigt bottenmaterial, stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska även finnas en gott om tomma snäckskal i akvariet, flera per individ.

Biotop

Förekommer vid sand- och dybottnar täckta med tomma skal från Neothauma tanganyicense i ansluning eller nära steniga områden, oftast på djup mellan 10 och 40 meter. Lever ofta paralellt med den vanliga Altolamprologus compressiceps.

Lek

Arten är en parbildande substratruvare som kan leka både i tomma snäckskal och trånga klippskrevor. Honan avger upp till 50 ägg i ett trångt utrymme som befruktas av hanen. Honan ansvarar ensamt för vården av ägg och yngel. Ynglen växer mycket långsamt och matas med nykläckt artemia den första tiden.

Utbredning

De första fynden gjordes i den södra delen av Tanganyikasjön i Zambia och Tanzania. Senare har den även hittats i andra delar sjön och mycket tyder på att artens förekomst är spridd runt hela kustlinjen. Det finns små utseendemässiga variationer mellan de olika populationerna. Varianten som oftast förekommer inom handeln kommer från Cameron Bay mellan Chipimbi och Sumbu i Zambia.

Övrigt

Det är inte klarlagt om Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’ är en egen art eller bara en dvärgform av Altolamprologus compressiceps, men mycket tyder på att det är en egen art. Förutom den storleksmässiga skillnaden har dvärgcompressiceps lägre ryggfena och betydligt blekare färger. Dessa skillnader är en anpassning för miljön de lever i, storleken och den lägre ryggfenan gör att de kommer lägre in i snäckskalen och de blekare färgerna för att inte vara lika iögonfallande över bottnar med snäckskal.


I akvarium är den ett bra komplement till andra mindre arter. Dvärgcompressiceps är mindre aggressiv än sina större Altolamprologus-släktingar och utfall mot andra fiskar stannar ofta vid att de mörknar i färgen och spänner upp sina fenor för att se hotfulla ut. En mycket trevlig ciklid som kan hållas i relativt små akvarier.
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu par.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu par.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu hane.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu hona.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Sumbu hona.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus sp. ’compressiceps shell’, Cape Kachese.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia