Ciklider.se

Pelvicachromis pulcher

Boulenger, 1901
Pelvicachromis pulcher Foto: Michael Persson
Pelvicachromis pulcher hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pelvicachromis är sammansatt av grekiskans pelvic som betyder bäcken och syftar på bukfenorna, samt chromis som betyder färg eller färgglad. Pulcher är latin och betyder vacker.

Handelsnamn och synonymer

Palettciklid, Pelmatochromis pulcher.

Storlek

Hanarna blir upp till 11 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger (aufwuchs) och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 125 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i mindre floder och bäckar i skogsbeklädda områden med svagt surt till neutralt vatten (pH 6,0-7,5).

Lek

En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Honan avger mellan 100 och 300 ägg, äggen kläcks efter drygt 2 dygn och ynglen är fisimmande efter ytterligare 5-6 dygn. Ägg och larver vårdas av honan medan hanen sköter skyddet av reviret. Man kan styra könsfördelningen i yngelkullarna genom pH-värdet, lägre pH ger övervikt på hanar och högre pH övervikt på honor.

Utbredning

Förekommer i Nigeria och Kamerun. Många olika geografiska färgvarianter är kända.

Övrigt

Pelvicachromis pulcher är förmodligen den populäraste afrikanska cikliden och den är också mycket vanlig i handeln. Den är anspråkslös, anpassningsbar och lättlekt, faktorer som gör den till en lämplig nybörjarciklid. Palettcikliden är relativt fredlig mot andra akvarieinvånare, men revirhävdande i samband med lek.
Pelvicachromis pulcher hona.
Foto: Michael Persson
Pelvicachromis pulcher hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia