Ciklider.se

Cyprichromis zonatus

Takahashi, Hori & Nakaya, 2002
Cyprichromis zonatus Foto: Ad Konings
Cyprichromis zonatus vid Chituta.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cyprichromis sammansatt av grekiskans cyprinus och chromis som betyder karp och färg eller färgglad. Zonatus är latin och betyder vertikala band.

Handelsnamn och synonymer

Cyprichromis sp. ”zebra”.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudskligen av plankton och små kräftdjur. I akvarium är räkmix med tonvikt på räkor/fisk och nykläckt artemia exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Hanarna kan vara aggressiva inbördes och akvariet får inte vara för litet. Lämplig akvariestorlek är från cirka 350 liter, men ett större är att föredra. Eftersom hanarna håller tredimensionella revir bör höjden på akvariet inte understiga 50 centimeter.

Biotop

Föredrar öppet vatten över klippbottnar, företrädelsevis på djup mellan 5 och 40 meter. Den lever i enorma stim, ofta tillsammans med andra Cyprichromis-arter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek 15-25 yngel.

Utbredning

Förekommer i den södra delen av Tanganyikasjön vid Chituta Bay och Gombe i Zambia.

Övrigt

Cyprichromis zonatus bör hållas i grupper på minst 10 individer och med en övervikt på honor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia