Ciklider.se

Cyprichromis leptosoma

Boulenger, 1898
Cyprichromis leptosoma Foto: Michael Persson
Cyprichromis leptosoma Mamalesa Island.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cyprichromis sammansatt av grekiskans cyprinus och chromis som betyder karp och färg eller färgglad. Leptosoma betyder med ömtålig kropp.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia leptosoma, Limnochromis leptosoma, ”Utinta flourescent”, ”Blue flash” m fl.

Storlek

Blir upp till 11 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudskligen av plankton och små kräftdjur. I akvarium är räkmix med tonvikt på räkor/fisk och nykläckt artemia exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Hanarna kan vara mycket aggressiva inbördes och akvariet får inte vara för litet. Lämplig akvariestorlek är från cirka 350 liter, men ett större är att föredra. Eftersom hanarna håller tredimensionella revir ska höjden på akvariet inte understiga 50 centimeter, men 60 centimeter är att föredra.

Biotop

Föredrar öppet vatten i närheten av klippkuster, företrädelsevis på djup mellan 5 och 30 meter. Den lever i enorma stim, ofta tillsammans med andra Cyprichromis-arter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek 12-20 yngel.

Utbredning

Förekommer längs Tanganyikasjöns östra kust mellan Kigoma i Tanzania till Mpulungu i Zambia. Det finns ett flertal utseendemässigt olika geografiska varianter, och även inom samma population kan hanarnas färg variera.

Övrigt

Cyprichromis leptosoma bör hållas i grupper på minst 10 individer och med en övervikt på honor.
Cyprichromis leptosoma ”Utinta flourescent” hane från Cape Mpimbwe.
Foto: Michael Persson
Cyprichromis leptosoma ”Utinta flourescent” från Cape Mpimbwe, hona med yngel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia