Ciklider.se

Brycinus longipinnis

Günther, 1864
Brycinus longipinnis Foto: Michael Persson
Brycinus longipinnis, hanen känns lätt igen på den utdragna ryggfenan och den tydligt konvexa analfenan.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderTetror

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 22 – 26 °C

pH: 6.0 – 8.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Brycinus från grekiskans ebrykon, brykomai som betyder bita eller gnaga. Longipinnis sammansatt av latinets longus och penna som betyder lång fena.

Handelsnamn och synonymer

Afrikansk långfenstetra.

Storlek

I sin naturliga miljö blir den sällan mer än 9 centimeter medan den i akvarium ofta blir 12 centimeter, i undantagsfall ända upp till 15 centimeter. På vuxna fiskar är det lätt att se skillnad mellan könen, hanens ryggfena är långt utdragen och analfenan är mer konvext formad än hos honan.

Foder

En allätare som naturligt livnär sig på insekter, alger och växter. Kan gå hårt åt växterna i ett akvarium. Räkmix är ett lämpligt foder.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 150 liter (men gärna betydligt större), ska innehålla gott om fritt simutrymme.

Biotop

Den lever företrädelsevis i strömmande vattendrag med klart vatten där temperaturen ligger mellan 22 och 26ºC, samt med pH mellan 6,0 och 8,0.

Lek

En romspridare som avger 200-300 stycken cirka 2 millimeter stora ägg. I övrigt är lite känt om dess lek.

Utbredning

Förekommer naturligt i västra Afrika mellan Gambia i väster och Demokratiska Republiken Kongo i öster. Den är vanlig i många vattendrag inom sitt naturliga utbredningsområde.

Övrigt

Eftersom Brycinus longipinnis håller till i de övre vattenregionerna är den ett bra sällskap till strömlevande västafrikanska ciklider som tillbringar den mesta tiden nära botten. Det är en mycket livlig och starkt stimbildande tetra som bör hållas i en grupp på minst 6-8 individer.
Brycinus longipinnis, hona.
Foto: Michael Persson
Det är alltid liv och rörelse i ett akvarium med Brycinus longipinnis.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia