Ciklider.se

Aulonocara kandeense

Tawil & Allgayer, 1987
Aulonocara kandeense
Aulonocara kandeense, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Kandeense efter ön Kande där den förekommer endemiskt.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara maylandi kandeensis, Blue orchid aulonocara.

Storlek

Hanar blir normalt mellan 12 och 14 centimeter stora, medan honor inte blir mer än maximalt 10 centimeter.

Foder

I naturen består födan av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör rymma minst 175 liter och vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och öppen sandbotten, normalt på djup mellan 5 och 10 meter.

Lek

Munruvare, ger förhållandevis stora kullar för att vara en Aulonocara med upp till 100 yngel. Hanarna försvarar ett litet revir runt en mindre lekgrotta som ofta ligger där den öppna sandbotten möter klippor. Honorna lever i stora födosökande stim över sandbotten.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Kande Island.

Övrigt

Aulonocara kandeense är en relativt fredlig ciklid som kan hållas parvis, men gärna som en liten grupp med 1 hane och 2-3 honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar.
Aulonocara kandeense, hona.
Foto: Patrick Eriksson
Aulonocara kandeense, yngel.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia