Ciklider.se

Anomalochromis thomasi

Boulenger, 1915
Anomalochromis thomasi Foto: Michael Persson
Anomalochromis thomasi, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Anomalochromis är sammansatt av de båda grekiska orden anomalo och chromis som betyder och färg eller färgglad. Thomasi efter N. W. Thomas som fann arten.

Handelsnamn och synonymer

Pararilapia thomasi, Pelmatochromis thomasi, Haplochromis thomasi, Hemichromis thomasi, thomasciklid, tomasciklid, tomatciklid, afrikansk fjärilsciklid.

Storlek

Hanen blir upp till 8 centimeter , honan ett par centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen har hanarna oftast spetsigare och mer utdragen rygg- och analfena.

Foder

En allätare vars huvudsakliga föda består av små insekter, alger och organiskt slam.

Akvarium

Bör vara minst 80 centimeter långt och rymma 100 liter.

Biotop

Lever i mindre strömmande vatten i skogsbeklädda områden med rent och syrerikt vatten. Vattnet är svagt surt och vattentemperaturen ligger på omkring 24-26ºC.

Lek

Substratruvare som fäster rommen på växter (företrädelsevis Anubias-arter), flata stenar, rötter, grenar eller löv. Kullstorleken ligger normalt på 100-150 yngel, men kan i undantagsfall vara på upp till 400 stycken. Äggen kläcks efter två till tre dygn (48 timmar vid 26ºC), sedan tar det ytterligare fyra till fem dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel. Båda föräldrarna hjälps åt men yngelvården, honan tar störst ansvar för yngel och larver.

Utbredning

Utbredning Förekommer i Liberia, Sierra Leone och Guinea. Flera olika geografiska varianter är kända.

Övrigt

Anomalochromis thomasi är en av de allra vanligaste cikliderna i zoo-handeln. Det är också en bra nybörjarciklid som är anspråkslös och fredlig. Då den oftast uppehåller sig i de mellersta och övre delarna av akvariet passar den bra tillsammans med bottenlevande ciklider.
Anomalochromis thomasi, par.
Foto: Michael Persson
Anomalochromis thomasi, hona.
Foto: Michael Persson
Anomalochromis thomasi, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia