Ciklider.se

Haplochromis thereuterion

van Oijen & Witte, 1996
Haplochromis thereuterion Foto: Josefin Borglin
Haplochromis thereuterion, hane.
Josefin Borglin

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Harpagochromis thereuterion.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honan mindre.

Foder

Det naturliga födan består främst av insekter som plockas i vattenytan.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och erbjuda gott om fritt simutrymme och gömställen.

Biotop

Lever över sten- /klippbiotoper.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 10 och 15 yngel.

Utbredning

Förekommer på den norra sidan av Mwanza Gulf i den sydligaste delen Viktoriasjön.

Övrigt

Haplochromis thereuterion är en fredlig ciklid, både inom den egna arten och mot andra fiskar. Den har drabbats mycket hårt av inplanteringen av Nilabborren eftersom den lever till stor del i öppet vatten.
Haplochromis thereuterion, hona.
Josefin Borglin
Haplochromis thereuterion, yngel 10-12 mm.
Foto: Michael Persson
Haplochromis thereuterion, yngel 20-25 mm.
Foto: Michael Persson
Haplochromis thereuterion, ruvande hona.
Foto: Michael Persson
Haplochromis thereuterion, ruvande hona.
Foto: Michael Persson
Haplochromis thereuterion, hona.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia